Regulamin obsługi portalu internetowego E-Bok
Spółdzielni Mieszkaniowej "Prądnik Biały - Zachód"

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Słowniczek:
  1. Administrator - Spółdzielnia Mieszkaniowa "Prądnik Biały - Zachód" w Krakowie ul. Pachońskiego 8.
  2. E-Bok - Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.
  3. Klient - dysponent lokalu - osoba fizyczna lub prawna posiadająca tytuł prawny do lokalu w zasobach Administratora i nieruchomościach zarządzanych lub administrowanych przez Administratora.
  4. Użytkownik - Klient zarejestrowany i posiadający dostęp do portalu internetowego E-Bok.
  5. Aktywacja konta Klienta - przyznanie Klientowi unikalnego numeru/symbolu Użytkownika - loginu oraz nadanie hasła w celu umożliwienia korzystania z E-Bok.
  6. Login - numeryczny ciąg znaków służący do identyfikacji, podawany przez Użytkownika w czasie logowania do portalu internetowego E-Bok.
  7. Hasło - ciąg znaków podawany przez Użytkownika w czasie logowania do portalu internetowego E-Bok. Uwaga! Hasło rozróżnia małe i wielkie litery.
 2. Użytkowanie portalu internetowego E - Bok jest bezpłatne.

§ 2

Rejestracja Klienta

 1. Formularz rejestracyjny dostępny jest:
  1. w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.smpbz.pl
  2. w wersji papierowej w siedzibie administratora
 2. Zarejestrowanie Klienta następuje w siedzibie Administratora na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego oraz okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 3. Po procesie rejestracji Klient otrzymuje login wraz z tymczasowym hasłem i w ciągu 24 godzin następuje aktywacja jego konta.
 4. Na pisemne żądanie Użytkownika, Administrator zobowiązany jest do usunięcia go z portalu internetowego E-Bok wraz z zablokowaniem dostępu do jego konta.
 5. Wszystkie pytania związane z korzystaniem z portalu internetowego E-Bok, prosimy kierować na adres e-mail: sekretariat(at)smpbz.pl

§ 3

Korzystanie z portalu internetowego E-Bok

 1. E-Bok jest dostępny dla Klientów przez 24 godziny na dobę. Administrator zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do E-Bok w związu z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji.
 2. Podczas pierwszego logowania zaleca się zmianę hasła przez Użytkownika.
 3. Administrator może w każdej chwili, dodawać nowe usługi, modyfikować i zawieszać usługi dostępne w portalu internetowym E-Bok.
 4. Administrator ma prawo zablokować dostęp do konta w wypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa.
 5. Saldo rozliczeń opłat za lokal na dany dzień, może nie uwzględniać wpłat, korekt opłat związanych np. ze zmianą liczby osób, norm wody, zadłużeń objętych sprawami sądowymi oraz odsetek za zwłokę w płatnościach, które nie zostały zaewidencjonowane na idywidualnym koncie Klienta.
 6. Użytkownik po przystąpieniu do portalu internetowego E-Bok wyraża zgodę, na otrzymywanie wszelkich informacji o zmianach wysokości opłat za lokal oraz o wynikach rozliczenia za media wyłącznie drogą elektroniczną.

§ 4

Zakres odpowiedzialności

 1. Za prawidłowe działanie E-Bok odpowiada Administrator.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia loginu oraz hasła przez osoby trzecie.
 3. Portal internetowy E-Bok działa w oparciu o automatyczne generowanie informacji. Informacje uzyskane przez Użytkownika portalu internetowego E-Bok za jego pośrednictwem nie mogą stanowić podstawy roszczeń wobec Administratora. W każdym przypadku stwierdzenia nieprawidłowości co do prezentowanych danych należy skontaktować się z pracownikiem Administratora w celu ich wyjaśnienia.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem informacji uzyskanych za pośrednictwem portalu internetowego E-Bok.
 5. Klient może wnosić uwagi co do działania portalu internetowego E-Bok. Uwagi wnoszone przez osoby nie będące Użytkownikami E-Bok pozostają bez rozpatrzenia.

§ 5

Inne postanowienia

 1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu obsługi portalu internetowego E-Bok Spółdzielni Mieszkaniowej "Prądnik Biały - Zachód".
 2. Administrator oświadcza, że wszelkie dane osobowe zawarte w bazie danych E-Bok wykorzystywane będą wyłącznie w celach statutowych i związanych z zarządzaniem nieruchomiściami.
 3. Regulamin opublikowany na stranie internetowej www.smpbz.pl uważa się za doręczony do Użytkownika.
 4. Niniejszy Regulamin został przyjęty na posiedzeniu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Prądnik Biały - Zachód" w dniu 11-10-2012. Uchwała Zarządu nr 1/10/12.
 
Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 
Naszą stronę w sumie odwiedziło :