Administratorem danych osobowych w postaci nagrań z monitoringu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Prądnik Biały - Zachód” z siedzibą w Krakowie, ul. Pachońskiego 8. Monitoring wizyjny realizowany jest jako prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci zapewnienia bezpieczeństwa oraz gromadzenia materiału dowodowego ewentualnych naruszeń. Dane mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom  świadczącym administratorowi wsparcie techniczne związane z obsługą monitoringu. Nagrania z monitoringu przechowywane są przez maksimum 30 dni. Każda osoba posiada prawo do usunięcia, sprostowania danych, dostępu do danych, do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych.

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce,  jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
a) Cele przetwarzania;
b) Kategorie odnośnych danych osobowych;
c) Informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub   organizacjach międzynarodowych;
d) W miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
e) Informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane  dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
f) Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
g) Jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
h) Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich   podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

 
Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 
Naszą stronę w sumie odwiedziło :