INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRĄDNIK BIAŁY - ZACHÓD”
ORAZ OSÓB NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI SPÓŁDZIELNI


Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) informujemy, iż:

1. Administrator danych osobowych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Prądnik Biały - Zachód” z siedzibą w Krakowie, ul. Pachońskiego 8, tel.: (012) 415-10-85 zwana dalej jako "Spółdzielnia".

2. Cele przetwarzania danych osobowych:
Spółdzielnia będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w celu spełniania obowiązków i realizacji uprawnień wynikających ze stosunku członkostwa, z faktu posiadania tytułu prawnego do lokalu pozostającego w zasobach Spółdzielni lub użytkowania takiego lokalu, w szczególności w celu:
a. zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni oraz ich rodzin, a także osób niebędących członkami Spółdzielni, ale korzystających z jej zasobów w tym także poprzez zapewnienie prawidłowej eksploatacji i utrzymania właściwego stanu technicznego zasobów spółdzielni oraz naliczanie opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości;
b. realizacji uprawnień korporacyjnych wynikających z członkostwa w Spółdzielni;
c. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. prowadzenia rejestru członków;
e. realizacji uprawnień, o których mowa w art 81 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2013.1222 t.j. z późn. zm.) tj. prawa do otrzymania odpisu statutu, regulaminów, kopii uchwał organów Spółdzielni, protokołów obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi;
f. udziału w Walnych Zgromadzeniach Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Biały - Zachód”, w tym sporządzenia protokołu;
g. prowadzenia rejestru lokali, w tym dla lokali, dla których zostały założone księgi wieczyste;
h. prowadzenia ksiąg rachunkowych.

3. Podstawa prawna przetwarzania:
Spółdzielnia będzie przetwarzała Pani/ Pana dane na podstawie art 6 ust. 1 pkt. b, c i f Rozporządzenia RODO w powiązaniu z Ustawą z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U.2017.1560 t.j. z późn. zm.), Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2013.1222 t.j. z późn. zm.), Ustawą z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - kodeks postępowania cywilnego i ustawy - Prawo spółdzielcze (Dz.U.2017.1596), Ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2017.700 t.j. z późn. zm.) i Statutem Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Biały - Zachód”.

4. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:
• osobom, o których mowa w art. 30 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U.2017.1560 t.j. z późn. zm.) tj. członkowi Spółdzielni, jego małżonkowi, wierzycielowi członka lub Spółdzielni,
• w zakresie danych zawartych w protokole z Walnego Zgromadzenia mogą być ujawnione innym członkom Spółdzielni i Sądowi Rejonowemu dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
• podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
Spółdzielnia nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein);

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem członkostwa, z faktem posiadania tytułu prawnego do lokalu pozostającego w zasobach Spółdzielni lub użytkowania takiego lokalu;
W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.
W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej.

7. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych, prawo do ograniczenia przetwarzania. Prawo do usunięcia danych - przysługuje Pani/Panu po upływie okresu przedawnienia roszczeń związanych z korzystaniem z lokalu.
Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Obowiązek podania danych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu spełniania obowiązków i realizacji uprawnień wynikających ze stosunku członkostwa w Spółdzielni lub z faktu posiadania tytułu prawnego do lokalu pozostającego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Biały - Zachód” lub użytkowania takiego lokalu;

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:
Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Prądnik Biały - Zachód”

 
Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Naszą stronę w sumie odwiedziło :